نام: فاطمه
نام خانوادگی: زنگی آبادی
سمت: رئیس اداره کارگزینی پرسنل
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره1
تلفن داخلی: 1533
تلفن مستقیم: 31321533
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :