اداره کل امور مالی و تسهیلات اعتباری یکی از ادارت کل زیرمجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه و خود دارای 6 زیر مجموعه و اداره به شرح ذیل می باشد:

1- اداره دریافت و پرداخت

2- اداره رسیدگی به اسناد

3- اداره دفترداری و تنظیم حسابها

4- اداره امور شهریه

5- اداره حقوق و دستمزد

6- اداره اموال

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :