نام : منصور
نام خانوادگی : عالم زاده
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:مدیریت
گرایش تحصیلی:دولتی
پست الکترونیکی :   maliedari@iauk.ac.ir
تلفن محل کار : 48 - 31321547-034
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :