معاونت اداری و مالی

رئیس صندوق رفاه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

مجید نمازیان

کارشناسی حسابداری

تلفن تماس: 31321517