معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

رئیس اداره امور رفاه، بیمه و تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی

رئیس اداره

نام و نام خانوادگی:زهرا آذری مقدم

تلفن تماس: 31321535

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابرسی