معاونت اداری و مالی

پرسنل صندوق رفاه دانشجویان

بایگانی صندوق رفاهی دانشجویان

علیرضا آزاد روش

تلفن تماس: 31321517

 

 

کارشناس امور اداری

رضا مهرآرا

کارشناسی مهندسی کشاورزی

تلفن تماس: 31321516