معاونت اداری و مالی

رئیس دبیرخانه کمیسیون معاملات

رئیس دبیرخانه کمیسیون معاملات

رضا شجاعی باغینی

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: 31321531