معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

مدیر تدارکات

 

مدیر تدارکات واحد کرمان

محمدرضا دهقان

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفت تماس: 31321537