معاونت اداری و مالی

رئیس اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

حمید نخعی

دکتری مدیریت فرهنگی