معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

رئیس اداره اموال

رئیس اداره اموال

نام و نام خانوادگی : مرتضی سعید

تلفن تماس: 31321077