معاونت اداری و مالی

مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی: مهدی تاج الدینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی حسابداری از دانشگاه ولی عصر

سوابق علمی و اجرایی:

معاون اداری و مالی واحد علوم و تحقیقات کرمان

عضو کارگروه تخصصی اداری و مالی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

عضو کمیته ارزیابی عملکرد شورای اداری و مالی هیئت امنای استان کرمان

عضو کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

دبیر شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مدیر مالی واحد علوم  و تحقیقات کرمان

مدیر اداری واحد علوم  تحقیقات کرمان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان واحد بافت و واحد علوم و تحقیقات کرمان

مشاور و رابط بیمه و مالیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، و علوم و تحقیقات کرمان

کارهای مطالعاتی انجام شده:

- مطالعه و طراحی سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت در دانشگاه آزاد اسلامی( در حال انجام)

- پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر سود پیش بینی شده هر سهم و تاثیر آن روی قیمت سهام شرکت های گروه خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

ایمیل:taja.mehdi@yahoo.com  یا edarimalik@srb.iau.ac.ir