معاونت اداری و مالی

معرفی اداره کل امور مالی و تسهیلات اعتباری

اداره کل امور مالی و تسهیلات اعتباری یکی از ادارت کل زیرمجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه و خود دارای 6 زیر مجموعه و اداره به شرح ذیل می باشد:

1- اداره دریافت و پرداخت

2- اداره رسیدگی به اسناد

3- اداره دفترداری و تنظیم حسابها

4- اداره امور شهریه

5- اداره حقوق و دستمزد

6- اداره اموال