معاونت اداری و مالی

اداره حقوق و دستمزد

رئیس اداره حقوق و دستمزد:  سلطانی

تلفن تماس:

 

 

اداره حقوق و دستمزد:

این اداره همانطور که از نام آن پیداست وظیفه پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان، هیئت علمی و سایر پرداخت های دستمزدی از قبیل حق التدریس، دستمزد های مرتبط با مسابقات ورزشی و.... را بر عهده دارد. سایر وظایف این حوزه بهشرح ذیل می باشد:

1- کسر بیمه و مالیات از حقوق طبق قوانین مربوطه و ارسال لیستهای حقوقی به ادارات مرتبط ( تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی)

2- کنترل ماهیانه حقوق و انواع پرداختی ها مطابق قوانین مرتبط

3- پرداخت انواع تسهیلات به کارکنان بعد از طی مراحل قانونی

4- محاسبه و تعدیل حسابهای بازخرید مرخصی و بازخرید سنوات خدمت کارکنان

5- پرداخت مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی و سایر مزایای کارکنان

6- انجام کلیه امور مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و هیئت علمی

7- پاسخ به درخواست های همکاران در زمینه گواهی های مختلف