معاونت اداری و مالی

ریاست کارگزینی کارکنان

 
نام: فاطمه
نام خانوادگی: زنگی آبادی
سمت: رئیس اداره کارگزینی پرسنل
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره۱
تلفن داخلی: ۱۵۳۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۳۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: