معاونت اداری و مالی

ریاست کارگزینی کارکنان

 
نام: طاهره
نام خانوادگی: صاحبی پاریزی
سمت: رئیس اداره کارگزینی پرسنل
رشته تحصیلی: 
مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره۱
تلفن داخلی: ۱۵۳۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۳۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: