معاونت اداری و مالی

پرسنل کارگزینی کارکنان

 
نام: مریم
نام خانوادگی: عظیمی
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره1
تلفن داخلی: 1546
تلفن مستقیم: 31321546
آدرس پست الکترونیک: maryam74az@gmail.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
نام: احمد
نام خانوادگی: عبداللهی
سمت: کارگزین 
رشته تحصیلی: امور اداری
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره1
تلفن داخلی: 1534
تلفن مستقیم: 31321534
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
نام: محمدحسن
نام خانوادگی: نواب زاده
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره1
تلفن داخلی: 1534
تلفن مستقیم: 31321534
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
نام: طاهره
نام خانوادگی: صاحبی پاریزی
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: کامپیوتر
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره1
تلفن داخلی: 1546
تلفن مستقیم: 31321546
آدرس پست الکترونیک: otk.kargozini28@gmail.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی: _
 
نام: زهرا
نام خانوادگی: ابوذری ارسی
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره1
تلفن داخلی: 1534
تلفن مستقیم: 31321534
آدرس پست الکترونیک: sarina_dashtakinia@yahoo.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
نام: ایرج
نام خانوادگی: میرزایی
سمت: متصدی کاردکس
رشته تحصیلی:
مدرک تحصیلی: سیکل 
محل استقرار دفتر: سردرب قدیم دانشگاه(فعلی)جنب دستگاههای حضور و غیاب پرسنل
تلفن داخلی: 1005
تلفن مستقیم: 31321005
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: