معاونت اداری و مالی

پرسنل کارگزینی کارکنان

 
 
 
 
 
نام: احمد
نام خانوادگی:موسی پور بردسیری
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی:
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
محل استقرار دفتر:
تلفن داخلی: ۱۵۳۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۳۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
 
 
 
 
نام: محمدحسن
نام خانوادگی: نواب زاده
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره۱
تلفن داخلی: ۱۵۳۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۳۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
 
 
 
 
 
نام: طاهره
نام خانوادگی: صاحبی پاریزی
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: کامپیوتر
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره۱
تلفن داخلی: ۱۵۴۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۴۶
آدرس پست الکترونیک: otk.kargozini28@gmail.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: _
 
 
 
 
 
 
نام: زهرا
نام خانوادگی: ابوذری ارسی
سمت: کارگزین
رشته تحصیلی: تاریخ
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: طبقه دوم ساختمان اداری شماره۱
تلفن داخلی: ۱۵۳۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۳۴
آدرس پست الکترونیک: sarina_dashtakinia@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی:
 
 
 
 
 
 
 
نام: رسول
نام خانوادگی: ناظمی
سمت: متصدی کاردکس
رشته تحصیلی: فرهنگ و ادب
مدرک تحصیلی: دیپلم
محل استقرار دفتر: سردرب قدیم دانشگاه (فعلی) جنب دستگاههای حضور و غیاب پرسنل
تلفن داخلی: ۱۰۰۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۰۵
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: