معاونت اداری و مالی

ثبت

هادی شیخ زاده

کارشناس امور اداری: کارشناسی مهندسی برق

تلفن تماس: 31321526