معاونت اداری و مالی

ارسال مراسلات

 

زهرا قلی زاده

مسئول ارسال و مراسلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی

تلفن تماس: 31321525