معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

پرسنل امور شهریه

 

محمد یاوری

کارشناس امور شهریه: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن تماس: 31321522

 

 

کامبیز ربیعی وزیری

کارشناس امور شهریه: کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: 31321523