معاونت اداری و مالی

معاون اداری ومالی

نام : منصور
نام خانوادگی : عالم زاده
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:مدیریت
گرایش تحصیلی:دولتی
پست الکترونیکی :   maliedari@iauk.ac.ir
تلفن محل کار : 48 - 31321547-034