معاونت اداری و مالی

معاون اداری ومالی

نام: مهدی
نام خانوادگی: تاج الدینی
 
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری
‌‌‌‌‌
تلفن محل کار: ۴۸ - ۳۱۳۲۱۵۴۷-۰۳۴