معاونت اداری و مالی

معاون توسعه و مدیریت منابع

نام: سنجر
نام خانوادگی: سلاجقه
 
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت
‌‌‌‌‌
تلفن محل کار: ۴۸ - ۳۱۳۲۱۵۴۷-۰۳۴