معاونت اداری و مالی

معاون توسعه و مدیریت منابع

نام: مهدی
نام خانوادگی: تاج الدینی
 
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
‌‌‌‌‌
تلفن محل کار: ۴۸ - ۳۱۳۲۱۵۴۷-۰۳۴
31321565