معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

مدیرکل امور اداری و مدیریت منابع انسانی

مدیر کل اداری و منابع انسانی: محمدرضا دهقان راد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد