معاونت اداری و مالی

مدیرکل امور اداری و مدیریت منابع انسانی

عباس علیخانی

۰۹۱۳۳۴۱۲۳۴۱

۰۳۴۳۱۳۲۱۵۳۰