معاونت اداری و مالی

اداره دبیرخانه مرکزی

سیما رحیم پور

تلفن: 31321527