معاونت اداری و مالی

آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان ازقرارداد کار معین به رسمی آزمایشی