معاونت اداری و مالی

افزایش حق فنی شاغلین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات