معاونت اداری و مالی

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ادامه تحصیل کارکنان-94کارگزینی کارکنان
آیین نامه استخدام منسوبینکارگزینی کارکنان
آیین نامه استخدامی کارکنانکارگزینی کارکنان
آیین نامه افزایش حقوق سال94کارگزینی کارکنان
آیین نامه افزایش مبنای محاسبه اضافه کارکارگزینی کارکنان
آیین نامه ایاب و ذهابکارگزینی کارکنان
آیین نامه ایاب و ذهاب کارکنان قراداد کار معینکارگزینی کارکنان
آیین نامه بازخرید مرخصیکارگزینی کارکنان
آیین نامه بیمه مازاد درمان سال94کارگزینی کارکنان
آیین نامه پاس شیرکارگزینی کارکنان
آیین نامه تامین غذای نیروهای حفاظت فیزیکیکارگزینی کارکنان
آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان ازقرارداد کار معین به رسمی آزمایشیکارگزینی کارکنان
آیین نامه تخفیف شهریه کارکنان94کارگزینی کارکنان
آیین نامه تخفیف شهریه94کارگزینی کارکنان
آیین نامه ترک خدمت بیش از 2 ماهکارگزینی کارکنان
آیین نامه تغییر درصد کاراییکارگزینی کارکنان
آیین نامه تقدیر از بازنشستگانکارگزینی کارکنان
آیین نامه جدول امتیاز ایثارگرانکارگزینی کارکنان
آیین نامه حداکثرمرخصی قابل ذخیرهکارگزینی کارکنان
آیین نامه حضور و غیابکارگزینی کارکنان