معاونت اداری و مالی

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه سقف میزان مرخصی استعلاجی با حقوقکارگزینی کارکنان
آیین نامه فوق العاده کارایی ماده 102کارگزینی کارکنان
آیین نامه قرارداد کار معینکارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه ازدواج کارکنان و فرزندان93کارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه خانوار93کارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه درمان بیماریهای خاصکارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه زایمانکارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه عائله مندی ویژه همکاران خانم متکفل فرزندکارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه کفن و دفنکارگزینی کارکنان
آیین نامه کمک هزینه مهد کودککارگزینی کارکنان
آیین نامه مجوزسقف اضافه کاریکارگزینی کارکنان
آیین نامه مرخصی ازدواج و فوت بستگانکارگزینی کارکنان
آیین نامه مرخصی بدون حقوقکارگزینی کارکنان
آیین نامه ممنوعیت اضافه کاری مقطوعکارگزینی کارکنان
آیین نامه ممنوعیت پرداخت اضافه کاری بیش از سقفکارگزینی کارکنان
آیین نامه مهلت اعتراض کارمند به آراءکمیته انضباطیکارگزینی کارکنان
آیین نامه میزان مرخصی قابل ذخیره سالانه قرارداد کار معینکارگزینی کارکنان
آیین نامه وقت نمازکارگزینی کارکنان
آیین نامه استخدامی کارکنانکارگزینی کارکنان
آیین نامه افزایش حقوق سال94کارگزینی کارکنان